BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ hai - 04/01/2021 16:58
“Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”, đó là chủ đề phong trào thi đua năm 2021 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động tại Công văn số 01/BHXH-TĐKT ngày 04/01/2021.
image001
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2021 được giao của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ngành; phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, khả năng sáng tạo có tác động sâu sắc đến hiệu quả công tác, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2021 của BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Chủ động tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong năm 2021; đặc biệt là việc triển khai các nội dung, quy định mới của chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

2. Tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp và chủ động, tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tham gia chưa đủ số lao động; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; trường hợp cố tình vi phạm kéo dài, củng cố hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021:

- Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: phấn đấu đạt khoảng 35,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 28,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91,56% dân số.

- Toàn Ngành phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi của năm 2021 xuống mức thấp nhất (thấp hơn năm 2020).

3. Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bảo thực hiện trong dự toán năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ KCB BHYT.

4. Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp; thực hiện các giải pháp tuyên truyền vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp xã hội tại vùng đô thị qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ); kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh, ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT và quỹ BHTN.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam bao gồm: hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị, tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành; Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử của Ngành và triển khai đầy đủ dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thiện các dịch vụ công trên ứng dụng VSSID, cung cấp nhiều các tiện ích cho người sử dụng.

6. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN, tập trung trực tiếp vào các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động chăm sóc khách hàng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VSSID trên thiết bị di động.

7. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/ 02/ 2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tăng cường phân cấp gắn với quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp dưới, đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.

8. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất theo chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện văn hóa công sở; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

9. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2021 đạt kết quả tốt, chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021./.

Tác giả bài viết: Dương Toàn

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây