BHXH Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017

Thứ hai - 16/10/2017 23:35
Ngày 13/10/2017, BHXH Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017. Đồng chí Phan Văn Mến-Giám đốc BHXH tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc: Lê Ngọc Mai, Phạm Minh Thành, Nguyễn Thị Quy đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ cơ quan BHXH tỉnh và 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố.
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017
Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và bàn các giải pháp thực hiện công tác quý IV năm 2017; khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Về kết quả công tác 9 tháng, theo báo cáo do đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc thông qua tại Hội nghị, trong 9 tháng, toàn Ngành đã có sự nỗ lực, cố gắng thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Trong đó, tính đến hết 30/9, có 2.302.278 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 98,26% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam, tăng 174.188 người (8,18%) so với cùng kỳ năm 2016 (số người có thẻ BHYT là 2.300.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ dân số 78,6%, vượt 0,4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao); số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 12 ngàn 099 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch năm BHXH Việt Nam giao (cao hơn so với bình quân chung toàn quốc 72,69%), tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016; đồng bộ dữ liệu, tính đến 08/10/2017, toàn tỉnh thực hiện đạt tỷ lệ 82%; công tác cấp, quản lý sổ, thẻ cơ bản thực hiện đúng quy định, tập trung vào gia hạn thẻ BHYT và công tác rà soát dữ liệu để chuẩn bị trả sổ BHXH cho người lao động, 9 tháng đầu năm cấp 255.724 sổ (cấp mới 84.255 sồ, cấp lại 171.469 sổ), in và cấp mới 1.500.426 thẻ BHYT, cấp lại 164.449 thẻ BHYT, về rà soát, điều chỉnh dữ liệu và bàn giao sổ BHXH, tính đến 06/10/2017 toàn tỉnh rà soát, điều chỉnh 590.725 sổ (71,21%), đã trả cho người lao động 564.570/829.586 sổ (đạt 68,05); công tác giải quyết chế độ BHXH, chi lương hưu, trợ cấp BHXH, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và người dân.
IMG 5634
Đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh thông qua báo cáo 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2017
Trong 9 tháng giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho 1.132.774 lượt người (tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016), với tổng số tiền 1.348,9 tỷ đồng, về thực hiện chính sách BHYT, đả phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh cho trên 4.900.539 lượt người, với tổng số tiền khoảng 1.408,7 tỷ đồng, tăng 21,89% số lượt người và 22,92% chi phí so với cùng kỳ năm 2016; công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả, trong đó 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, 99% đơn vị sử dụng chữ ký số, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện gửi dữ liệu KCB hàng ngaỳ lên hệ thống thông tin giám định BHYT; các mặt công tác khác như quản lý tài chính, Thanh tra, kiểm tra, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoạt động ổn định, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành.
Bên cạnh những kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm còn một số hạn chế như đối tượng tham gia BHXH, BHYT tuy có tăng, nhưng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh còn thấp so với bình quân toàn quốc (84,9%), số nợ giảm, nhưng nợ cục bộ tại một số đơn vị vẫn chậm được khắc phục, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách. Tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHTN tại một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn xảy ra. Chi phí  khám chữa bệnh BHYT tăng cao, tình trạng cơ sở KCB lạm dụng quỹ BHYT còn khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây thâm hụt quỹ BHYT. Hiệu quả của các cuộc thanh tra liên ngành còn thấp.
Để khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quý IV và cả năm 2017, trong phần kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Phan Văn Mến yêu cầu: toàn Ngành tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác sau:
Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với người dân, người lao động, chú ý một số điểm mới của Luật BHXH được áp dụng từ 01/01/2018. Thông tư số số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định 1.916 dịch vụ được điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT.
Thứ hai, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-BQ/TW, Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 34/CT-TTg, tập trung mọi nguồn lực phát triển đối tượng là nhiệm vụ hàng đầu, bằng mọi giải pháp các đơn vị phấn đấu trong quý IV phát triển tăng thêm khoảng 80.000 người tham gia BHYT, lũy kế cả năm đạt ít nhất 82% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT. Thực hiện số thu trong quý IV đạt khoảng 5.405 tỷ đồng, bảo đảm lũy kế cả năm đạt trên 17.500 tỷ đồng, Quyết liệt thực hiện kéo giảm nợ BHXH, BHYT xuống dưới mức 1,5% trên tổng số phải thu.
Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, thực hiện giám định 100% chi phí KCB trên hệ thống giám định BHYT. Quản lý chặt chẽ an toàn, hiệu quả không để bội chi quỹ BHYT. Phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
Thú tư, thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, với mục tiêu bảo đảm kịp thời, thuận lợi, đầy đủ, đúng quy định và an toàn, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH.
Thứ năm, Triển khai khẩn trương bộ công cụ về thu, sổ, thẻ, giải quyết chế độ BHXH, giám định BHYT.
Thứ sáu, Tiếp tục rà soát, điều chỉnh dữ liệu để hoàn thiện sổ BHXH bàn giao cho đơn vị sử dụng lao động trả cho người lao động đúng tiến độ quy định.
Thứ bảy, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 595/QĐ-BHXH, đồng bộ dữ liệu TST với dữ liệu hộ gia đình; rà soát hoàn chỉnh hồ sơ người tham gia BHXH, BHYT để cấp mã số BHXH.
Thứ tám, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế vi phạm tiêu cực xảy ra tại các đơn vị trong Ngành và đơn vị sử dụng lao động.
Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả giao dịch điện tử, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu điện.
Thứ mười, kiện toàn, củng cố công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp ổn định nhân sự phù hợp với yêu cầu công tác của mỗi đơn vị. Rà soát hoàn thành quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026. 
Thứ mười một, tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ nhân dân và người lao động của đội ngũ CBCCVC. Duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không để xảy ra vi phạm tiêu cực, xây dựng khối đoàn kết thống nhất toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ quý IV, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.
IMG 5652
Đồng chí Phan Văn Mến (giữa) trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất 9 tháng đầu năm.
Để ghi nhận thành tích đột xuất của tập thể và cá nhân trong thực hiện một số mặt công tác 9 tháng đầu năm 2017, Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh v/v tặng Giấy khen cho:
- 12 tập thể và 55 cá nhân đạt thành tích đột xuất trong việc thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động;
- 10 tập thể và 42 cá nhân đạt thành tích đột xuất trong việc thực hiện rà soát mã số sổ BHXH;
- 6 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích đột xuất trong công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN;
- 11 cá nhân đạt thành tích đột xuất trong công tác giám định BHYT.
IMG 5666
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm toàn ngành BHXH tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quan trọng trên tất cả các mặt công tác, trong đó có nhiều điểm sáng tập thể cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng trong Hội nghị hôm nay. Tuy nhiên chúng ta không được chủ quan, tự mãn, vì khối lượng công việc còn lại của 3 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCCC và người lao động trong toàn Ngành phải hết sức tập trung, cố gắng bám sát thực hiện tốt 11 nội dung công việc quý IV trong phần kết luận của đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 ./.
 

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây