Hội nghị Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII và Tập huấn công tác tổ chức cán bộ ngành BHXH

Thứ hai - 27/11/2017 16:17
Ngày 27/11/2017, tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Tập huấn công tác tổ chức cán bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên 200 cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đánh giá, đây là hội nghị hết sức quan trọng bàn về công tác cán bộ, tổng kết tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tập huấn sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ Ngành. Đồng chí Nguyễn Thị Minh nêu rõ, muốn thực hiện tốt công tác cán bộ thì bắt buộc phải ứng dụng CNTT. Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải nắm được CNTT, từ đó quản lý bằng những phương thức hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển, hội nhập quốc tế.

HNIMGL0012 1024

Hội nghị Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nêu rõ, hiện nay, công tác phát triển đối tượng của BHXH Việt Nam tăng mạnh, khối lượng công việc tăng gấp rưỡi, gấp hai lần so với khoảng thời gian cách đây 05 năm. Đây là áp lực lớn đối với cán bộ, CCVC trong toàn Ngành. BHXH Việt Nam đang hoàn thiện rất nhiều phần mềm ứng dụng phục vụ nghiệp vụ và khoảng giữa năm 2018, tất cả các phần mềm của Ngành sẽ được kết nối lại với nhau. Theo Thứ trưởng, để vượt qua được khó khăn, hoàn thành được nhiệm vụ hơn ai hết, từng cán bộ, CCVC trong Ngành phải ý thức, việc cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT là công tác sống còn, tiên quyết của Ngành nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Ngành, xứng đáng với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện các chính sách An sinh xã hội cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh tin tưởng và hi vọng toàn Ngành cố gắng nỗ lực hơn nữa, mỗi đồng chí Thủ trưởng, Giám đốc, cán bộ chủ chốt của làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, lãnh đạo tốt ở đơn vị thì uy tín của ngành còn được nâng cao, khẳng định vị trí, tạo động lực tiếp tục đi lên trên con đường cải cách của mình. Đặc biệt gắn nhiệm vụ của Ngành với chiến lược cán bộ, ứng dụng văn bản trong triển khai thực hiện áp dụng cụ thể đối với Ngành, tiếp tục đánh giá hoàn thiện công tác cán bộ; xây dựng quy định, quy trình phù hợp với tình hình thực tế. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, đóng góp ý kiến để công tác tổ chức cán bộ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Tập huấn công tác tổ chức cán bộ nêu bật, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII; Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009; kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 và các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về các nội dung có liên quan đến công tác cán bộ.

HNIMGL0007 1024

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để triển khai cụ thể đến các đơn vị trong Ngành, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã chỉ đạo việc việc thể chế hoá thành các văn bản về công tác cán bộ của Ngành, đồng thời ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về từng lĩnh cực công tác tổ chức, cán bộ. Trong công tác cán bộ thời gian qua, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu trong tổ chức trong hệ thống chính trị được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước được thể chế hoá, cụ thể bằng các quy định, quy chế, bảo đảm thực hiện dân chủ. Các khâu quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức được bàn bạc và quyết định tập thể. Xây dựng Quy chế làm việc phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Cùng với đó, việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ CCVC được BHXH Việt Nam quy định và tổ chức thực hiện phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong công tác cán bộ; đồng thời vẫn đảm bảo có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của cơ quan Trung ương. Quan tâm chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, tích cực, thực chất để có các kiến nghị, đề xuất phù hợp.

Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện nghiêm túc việc quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Những chủ trương, nguyên tắc, quan điểm và giải pháp của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về công tác cán bộ trong Chiến lược phát triển của Ngành đến năm 2020. Cán bộ ngành BHXH thường xuyên, liên tục được tạo điều kiện tự đào tạo hoặc được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hội nhập quốc tế, cập nhật các kiến thức mới nhằm nâng cao các kỹ năng xử lý công việc, theo kịp các tiến bộ công nghệ, thông qua nền tảng Internet, qua tin học hiện đại hoá, bổ sung, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ dựa trên các phần mềm nghiệp vụ của Ngành, cải cách hành chính, giao dịch điện tử, nội dung số, năng lực trao đổi ngoại ngữ... Qua đó, từ khi thành lập đến nay, BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về công tác cán bộ, thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, CCVC và khẳng định những chuyển biến tích cực về công tác cán bộ của Ngành BHXH, đóng góp, đóng góp quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Sự thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có nhiều đổi mới về nội dung, cách làm, công tác cán bộ, kết hợp công tác quản lý cán bộ với nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đảm bảo chính sách cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo ổn định, coi trọng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Đội ngũ cán bộ trong Ngành được rèn luyện thử thách trong thực tiễn, đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phần lớn được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nâng cao về trình độ nhận thức, trình độ quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra...

Tại hội nghị, các đại biểu chủ chốt được nghe lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ, trình bày các nội dung về tổ chức bộ máy, các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý và tình hình thực hiện chính sách với cán bộ, CCVC ngành BHXH. Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, góp ý hoàn thành dự thảo báo cáo Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và các nội dung về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới.

HNIMGL0016 1024

Tecapro hướng dẫn cán bộ tổ chức ngành BHXH sử dụng phần mềm quản lý

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ tổ chức được Tập huấn triển khai phần mềm quản lý cán bộ Ngành. Đại diện Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất Tecapro cũng trực tiếp hướng dẫn các đại biểu sử dụng phần mềm từ cách đăng nhập chưng trình, các thao tác thực hiện chung; cập nhật hồ sơ cán bộ...

Theo đại diện Tecapro, hệ thống Quản lý cán bộ là hệ thống được xây dựng theo phiên bản website, giúp cho việc truy cập và sử dụng phần mềm một cách đơn giản, hiệu quả. Chương trình được xây dựng với quy trình quản lý, quy trình thực hiện tại đơn vị, dễ dàng hơn trong việc sử dụng và thao tác. Thiết kế để trang web có thể tự động co dãn kích cỡ phù hợp với độ phân giải của màn hình người dùng. Hệ thống quản lý cán bộ là hệ thống được xây dựng nhằm quản lý tập tủng thông tin cán bộ của tất cả các đơn vị trên hệ thống. Do đó phần mềm được xây dựng đáp ứng cho tất cả các đơn vị từ Trung ương đến các tỉnh và các phòng ban.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/11/2017./.

Tác giả bài viết: Bích Thuỷ - Tạp chí BHXH

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây