BHXH Việt Nam: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP

Thứ năm - 21/12/2017 07:49
BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 5444/KH-BHXH ngày 04/12/2017 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
BHXH Việt Nam: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ; phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình, Kế hoạch của Ngành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT góp phần mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch yêu cầu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành BHXH. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo đảm sự công bằng trong tham gia và hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động trong các thành phần kinh tế, góp phần tạo lập mối quan hệ gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp là cơ sở để phát triển kinh tế đất nước bền vững, lâu dài.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành kết quả cao nhất về mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo Nghị quyết 21-NQ/TW và Quyết định số 1167/QĐ-TTg, trong đó tập trung vào việc phát triển đối tượng là người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện về BHXH đối với doanh nghiệp đạt mức 45 giờ/năm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 80%. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP, trong đó, tập trung tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán hàng năm Thủ tướng Chính phủ giao. Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; triển khai tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm; Luật An toàn – Vệ sinh lao động; Luật Dược; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng. Hoàn thiện và xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược. Tham gia với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHXH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tham gia với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHYT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện CCHC, đặt trọng tâm là CCTTHC trong việc kê khai thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và chi trả chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Đơn giản hóa hồ sơ, quy trình quản lý thu BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình chi trả chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Theo dõi, đôn đốc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bàn giao sổ BHXH cho người lao động, phấn đấu đến hết năm 2017 đạt 60% sổ BHXH bàn giao cho người lao động, hoàn tất bàn giao sổ BHXH cho người lao động vào năm 2018.

Ứng dụng CNTT hiện đại, đẩy mạnh áp dụng phương thức giao dịch điện tử trong việc thực hiện thu, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Nghiên cứu, triển khai cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BH thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung. Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT liên thông trên toàn quốc, kết nối thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành liên quan. Tổ chức triển khai có hiệu quả quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra BHXH tỉnh trong việc thực hiện giao dịch điện tử theo quy định. Thẩm định hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng dịch vụ I-Van với các tổ chức cung cấp dịch vụ. Theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký với các tổ chức I-Van. Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong hoạt động của ngành BHXH. Hoàn thiện hạ tầng CNTT đảm bảo cung cấp dịch vụ CNTT thông suốt và an toàn cho nội bộ ngành và tổ chức cá nhân tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Kiểm tra, giám sát việc vận hành Hệ thống chăm sóc khách hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ theo từng khu vực quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Triển khai thực hiện các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra nhằm làm giảm nợ đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Xây dựng quy trình hậu kiểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đúng quy định của pháp luật; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đến các cấp, các ngành, người lao động, người dân và doanh nghiệp qua đó tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương pháp tiếp cận người tham gia, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp để giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của DN trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp./.

Tác giả bài viết: PV-BHXHVN

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây