Cơ quan thực hiện :
Nội dung chi tiết :

3.

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

 

Trình tự thực hiện

1. Đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT

1.1. Bước 1:

a) Người tham gia: lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Cơ quan quản lý đối tượng

- Căn cứ mẫu TK1-TS; danh sách tăng, giảm người được ngân sách nhà nước đóng BHYT; lập danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS); ghi mã số BHXH vào các biểu tương ứng, đối với người tham gia chưa được cấp mã số thì phối hợp với cơ quan BHXH hoặc Bưu điện văn hóa xã để cấp mã số.

- Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH.

- Chuyển danh sách và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.

- Nhận Mẫu D03-TS người đã hiến bộ phận cơ thể người (nếu có) từ cơ quan BHXH, xác nhận và gửi lại cơ quan BHXH.

1.2. Bước 2:

a) Cơ quan BHXH:

- Bộ phận một cửa: nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của cơ quan quản lý đối tượng; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn; sau đó chuyển danh sách cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp danh sách chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại.

 - Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu.

- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

b) Cơ quan quản lý đối tượng:

- Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH để trả cho người tham gia.

- Phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

- Tổng hợp, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

2. Đối với người được tổ chức BHXH đóng BHYT

1.1. Bước 1:

a) Người tham gia:

Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với cơ quan BHXH, nộp giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có).

b) Cơ quan BHXH:

- Phòng/Tổ Chế độ BHXH: lập danh sách tăng giảm người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS); sau đó chuyển danh sách kèm theo dữ liệu điện tử cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

1.2. Bước 2: Hằng tháng, cơ quan BHXH in danh sách người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng (Mẫu D03-TS) gửi UBND xã xác nhận.

3. Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

3.1. Bước 1:

a) Người tham gia:

- Người tham gia: lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký thuộc phần trách nhiệm phải đóng cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

b) Đại lý thu:

- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu D03-TS); ghi mã số BHXH vào các biểu tương ứng, đối với người tham gia chưa được cấp mã số thì phối hợp với cơ quan BHXH hoặc Bưu điện văn hóa xã để cấp mã số

- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.

3.2. Bước 2: cơ quan BHXH

a) Bộ phận một cửa:

* Đối với đại lý thu:

- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:

- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Ghi mã số BHXH vào các biểu tương ứng.

- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

b) Phòng/Tổ Quản lý thu:

- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu.

- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu DK03; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.

c) Phòng/Tổ KH-TC:

Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

4. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình

4.1. Bước 1:

a) Người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

b) Đại lý thu:

- Lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu D03-TS).

- Ghi mã số BHXH vào các biểu tương ứng, đối với người tham gia chưa được cấp mã số thì phối hợp với cơ quan BHXH hoặc Bưu điện văn hóa xã để cấp mã số

- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.

4.2. Bước 2: cơ quan BHXH

a) Bộ phận một cửa:

* Đối với đại lý thu:

- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:

- Ghi mã số BHXH vào các biểu tương ứng.

- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

b) Phòng/Tổ Quản lý thu:

- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03-TS; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.

c) Phòng/Tổ KH-TC:

Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

 

Cách thức thực hiện

- Đại lý thu: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Dữ liệu điện tử gửi qua internet.

- Người tham gia: nộp cho đại lý thu hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

 

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

- Danh sách người chỉ tham gia (Mẫu D03-TS);

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

UBND xã, đại lý thu, hộ gia đình và cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện

 

Kết quả thực hiện

- Thông báo mã số BHXH

- Thẻ BHYT

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Danh sách người chỉ tham gia (Mẫu D03-TS)

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

  • Thủ tục cùng lĩnh vực
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây