Hướng dẫn lập Danh sách Lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS)
Bản in

1. Mục đích: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương, tiền công tham gia BHXH, BHYT; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

2. Trách nhiệm lập: Đơn vị sử dụng lao động.

3. Thời gian lập: Khi có phát sinh.

4. Căn cứ lập: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT; HĐLĐ, HĐLV, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, Quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan.

5. Phương pháp lập:

A. Ghi theo cột các chỉ tiêu:

- Cột 1 ( số thứ tự ): Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục

- Cột 2 ( họ và tên ): Ghi đầy đủ họ và tên của từng người lao động, không được ghi tắt, ghi ký hiệu riêng, không tẩy xóa, sửa chữa, ghi chồng đè. Ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.

- Cột 3 ( mã số ): Ghi số sổ BHXH  đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH thì để trống.

- Cột 4 ( ngày sinh ): Ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động.

- Cột 5: Ghi  giới tính của lao động nữ  bằng cách đánh dấu nhân (x),  nếu là nam thì bỏ trống.

- Cột 6: Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ , chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ

- Cột 7- cột 10 (mức đóng cũ): ghi tiền lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đối với các trường hợp giảm lao động; tăng ( giảm ) tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Cột 11- cột 14 (mức đóng mới): ghi tiền lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đối với các trường hợp tăng mới lao động; tăng lao động sau nghỉ thai sản, nghỉ  ốm; tăng ( giảm ) tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước:

- Cột 7, cột 11 ( tiền lương ): Ghi tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của người lao động theo QĐ, HĐLĐ ( ghi hệ số ).

- Cột 8, cột 12 : ghi hệ số phụ cấp chức vụ.

- Cột 9, cột 13: ghi tỷ lệ % phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Cột 10, cột 14: ghi tỷ lệ % phụ cấp thâm niên nghề.

Nếu không hưởng phụ cấp thì ghi bằng 0.

 

2. Đối với người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quy định:

- Cột 7 ( tiền lương): ghi tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của người lao động theo HĐLĐ. Nếu trên HĐLĐ ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền ( VNĐ ) theo quy định. Ví dụ HĐLĐ là 12.000.000 đ ( số tiền làm căn cứ đóng BHXH ), ghi vào cột 7 là 12.000.000 đ.

- Cột 11 (tiền lương): ghi tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của người lao động theo HĐLĐ. Nếu trên HĐLĐ ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền ( VNĐ ) theo quy định. Ví dụ HĐLĐ là 13.000.000 đ ( số tiền làm căn cứ đóng BHXH ), ghi vào cột 11 là 13.000.000 đ.

- Cột 15,16: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.

- Cột 17 (không trả thẻ): nếu lao động giảm mà không trả thẻ thì đánh dấu (x) để tính thu BHYT theo giá trị còn lại của thẻ BHYT, nếu trả thẻ thì bỏ trống.

- Cột 18: nếu người lao động đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì ghi dấu (x), nếu chưa được cấp sổ BHXH thì bỏ trống.

B. Ghi theo dòng các chỉ tiêu:

            - Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; điều chỉnh tăng tiền lương đóng.

          - Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH…, điều chỉnh giảm tiền lương đóng.

I. Tăng:

          1. Tăng lao động:

1.1. Tăng lao động (tăng mới):

1.1.1. Tăng lao động báo cáo kịp thời trong tháng:

VD: Đơn vị phát sinh tăng lao động tháng 02/2012, báo cáo tăng lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012, hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng.

          Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

Cột 19: ghi dấu (x).

          1.1.2. Tăng lao động có đóng bổ sung tháng trước:

VD: Đơn vị phát sinh tăng lao động tháng 01/2012, báo cáo tăng lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012, hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng.

Cột 15,16: từ tháng 01/2012 đến tháng 02/2012.

Cột 19: bỏ trống.

1.2. Tăng lao động (nghĩ thai sản, nghĩ ốm đi làm lại):

VD: Đơn vị phát sinh tăng lao động do người lao động nghĩ ốm đi làm lại từ tháng 02/2012, báo cáo tăng lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012.

Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

1.3. Tăng tham gia BHTN:

VD: Người lao động dã tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa đủ điều kiện tham gia BHTN, đến tháng 02/2012 đủ điều kiện tham gia BHTN, đơn vị báo cáo tăng đóng BHTN từ tháng 02/2012 .

Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

          2. Tăng mức đóng:

          2.1. Tăng lương, phụ cấp báo cáo kịp thời:

          VD: Đơn vị phát sinh tăng tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong tháng 02/2012, báo cáo tăng tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2012.

Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

          2.2. Tăng lương có truy nộp BHXH, BHYT, BHTN: ghi các trường hợp người lao động có điều chỉnh tăng và phụ cấp nhưng chưa đóng kịp thời phải truy đóng số tiền BHXH, BHYT, BHTN của các tháng trước.

          VD: Đơn vị phát sinh tăng lương. Phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ tháng 01/2012, báo cáo tăng tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2012.

Cột 15,16: từ tháng 01/2012 đến tháng 02/2012.

II. Giảm:

1. Giảm lao động:

1.1. Giảm lao động báo cáo kịp thời trong tháng, có thu hồi thẻ BHYT:

VD: Đơn vị phát sinh giảm lao động tháng 02/2012, báo cáo giảm lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2012 đến 31/03/2012, có 02 trường hợp xảy ra:

          a. Trường hợp 1: Trả thẻ BHYT ngày 31/01/2012

             Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012

             Cột 17: bỏ trống

          b. Trường hợp 2: Trả thẻ BHYT từ ngày 01/02/2012 đến khi nộp báo cáo, chia 2 mục:

          - Giảm lao động:

   Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012

             Cột 17: bỏ trống

- Truy thu tiền thẻ BHYT:

   Cột 15.16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

1.2. Giảm lao động báo cáo kịp thời trong tháng, không thu hồi thẻ BHYT:

VD: Đơn vị phát sinh giảm lao động tháng 02/2012, báo cáo giảm lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2012 đến 31/03/2012

          Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

          Cột 17: đánh dấu (x).

          1.3 Giảm lao động, truy giảm các tháng trước có thu hồi thẻ BHYT:

VD: Đơn vị phát sinh giảm lao động tháng 01/2012, báo cáo giảm lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2012 đến 31/03/2012, có 02 trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: Trả thẻ BHYT ngày 31/01/2012

   Cột 15,16: từ tháng 01/2012 đến tháng 02/2012

             Cột 17: bỏ trống

          - Trường hợp 2: Trả thẻ BHYT từ ngày 01/02/2012 đến khi nộp báo cáo, chia 2 mục:

          + Giảm lao động:

  Cột 15,16: từ tháng 01/2012 đến tháng 02/2012

   Cột 17: bỏ trống

+ Truy thu tiền thẻ BHYT:

   Cột 15.16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

          1.4. Giảm lao động, truy giảm các tháng trước không thu hồi thẻ BHYT:

VD: Đơn vị phát sinh giảm lao động tháng 01/2012, báo cáo giảm lao động, tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT tháng 02/2012, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2012 đến 31/03/2012

Cột 15,16: từ tháng 01/2012 đến tháng 02/2012.

          Cột 17: đánh dấu (x).

          2. Giảm mức đóng:

          2.1. Giảm lương:

VD: Đơn vị phát sinh giảm tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong tháng 02/2012, báo cáo giảm tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2012.

Cột 15,16: từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2012.

          2.2. Các trường hợp giảm khác:

Giảm đóng BHYT: đối với trường hợp lao động đã báo giảm, đã thu tiền BHYT theo giá trị còn lại của thẻ, nay đơn vị trả lại thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng cho cơ quan BHXH.

VD: Đơn vị báo giảm  lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2012, trả thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2012 đến 30/06/2012.  Đến 31/3/2012 đơn vị mang thẻ BHYT lên trả cho cơ quan BHXH.

Cột 15,16: từ tháng 04/2012 đến tháng 06/2012.

Ghi chú:

+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.

+ Đơn vị gửi cơ sở dữ liệu này bằng Email cho cơ quan BHXH.